Informácie o inštitúcii Centrum voľného času, Malacky

 

Školské zariadenie orientované na liberálny štýl výchovy. Výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť.

 

Centrum voľného času v Malackách patrí medzi inštitúcie, ktorých prvoradá úloha je venovať sa deťom a mládeži vo všetkých oblastiach života, v školskej a mimoškolskej činnosti a viesť ich k tomu, aby sa im stalo prirodzeným, aktívne ho využívať.

Centrum voľného času vyvíja maximálnu aktivitu, aby vzdelanie, zručnosti, umenie a šport dostali modernú a atraktívnu podobu. Snažíme sa zachytiť potreby doby a ponúkame kvalitnú prácu.

Športovým nadšencom ponúkame možnosť využívať viacúčelové ihrisko pri Centre voľného času.

Naše centrum má celookresnú pôsobnosť. Je metodickým a informačným centrom. Počas celého roka zabezpečujeme výchovno-vzdelávaciu činnosť pre deti a mládež. Dôraz kladie najmä na nové formy spolupráce s miestnou samosprávou, na rozvoj informačných a poradenských služieb, vytvára podmienky pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času detí a mládeže v záujme účinného napĺňania regionálnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži.

CVČ poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s mládežou pre školské zariadenia, občianske združenia, ktoré pracujú s deťmi a mládežou a ďalším právnickým a fyzickým osobám, ktoré o ňu požiadajú. Využívame možnosti realizácie projektov, spolupracuje s MŠ SR a IUVENTOU v oblasti realizácie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži.

Vo svojej činnosti spolupracujeme so školami, klubmi, mimovládnymi organizáciami a všetkými, ktorí chcú pre deti, mládež a dospelých niečo užitočné urobiť.

Organizuje postupové športové súťaže, súťaže v odborných vedomostiach a zručnostiach, predmetové olympiády. V súlade so schválenou Koncepciou štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži vytvárame podmienky na rozvoj mimoriadne nadaných detí a talentovanej mládeže práve prostredníctvom týchto súťaží.

 

Počet záujmových krúžkov a klubov: 47

Záujmové krúžky:


Anglický jazyk - MŠ, Anglický jazyk - rodičia s deťmi od 1 roku,
Anglický jazyk pokročilí, Anglický jazyk začiatočníci, Brušné tance, Cvečko futbal, Elektrická gitara - pre pokročilých, Gitara - I., II., III., IV., Gitarový kurz - mládež, dospelí, Hra na flaute, Joga I. a II., Joga pre deti, Klub Lienka - pre najmenších, Klub paličkovanej čipky, Kúzelnícky krúžok, Letecký modelár, Lukostrelecký, Mažoretky pre najmenších, Moderný tanec, Nemecký jazyk - pokročilí, Nemecký jazyk začiatočníci, Paličkovaná čipka, Pletenie indiánskych náramkov - kurz, Počítačový kurz - Word,Excel, PowerPoint..., Posilňovňa, Predvianočné zdobenie medovníkov - kurz, Rekreačné plávanie, Tanečná rytmika - I., Tanečná rytmika - II., Turistický klub, Tvorba web stránok a počítačová grafika, Tvorivé dielne I., Tvorivé dielne II. - MŠ, Umelecký klub, Veni Vidi Vici, Výtvarný krúžok - ZŠ, Šach, Šporťáčik.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľka: Mgr.Šurinová Alžbeta

 

Oddelenie - Esteticko-vedné

Vedúci oddelenia - Mária Brázdovičová

 

Oddelenie - Spoločensko-vedné

Vedúci oddelenia - Tatiana Salajová

 

Oddelenie - Hudobno-tanečné

Vedúci oddelenia - Ing. Zuzana Lednárová

 

Oddelenie - Športové oddelenie

Vedúci oddelenia - Mgr. B. Michalovičová

 

ADRESA:

 • Centrum voľného času
 • M.Rázusa 30
 • 901 01 MALACKY

 • TEL./FAX:

 • +421 34 772 2228

 • E-MAIL:

 • zborovna@cvcmalacky.sk

 • riaditelka@cvcmalacky.sk

 • brazdovicova@cvcmalacky.sk
 • Kde nás nájdete?

  Zobrazit